1.تهيه، تدوين و بروز نمودن برنامه راهبردي شرکت
2.جمع‌آوري مستمر اطلاعات محيطي مرتبط با فعاليت‌‌هاي شرکت
3.پايش مستمر انتظارات ذينفعان
4.بررسي و پيشنهاد برنامه‌هاي بهبود شرکت مبتني بر برنامه راهبردي
5.انجام امور مربوط به پيگيري و هماهنگي جهت تسهيل در تأمين منابع مورد نياز جهت ارتقاء جايگاه رقابتي
6.تدوين و بازنگري برنامه‌هاي تفصيلي پنج‌ساله شرکت
7.تدوين و بازنگري برنامه‌هاي تفصيلي يك‌ساله و انعكاس آن در بودجه سالانه شرکت
8.نظارت بر اجراي برنامه‌هاي مصوب و ابلاغي شرکت
9.تهيه و تدوين گزارش‌هاي ادواري مرتبط با پيشرفت برنامه‌هاي ابلاغي
10. انجام ساير امور محوله در چارچوب وظايف مدیریت برنامه ریزی؛ بودجه و تشکیلات
11. شناسايي و تدوين سالانه شاخص‌هاي بهره‌وري و تحول اداري به تفكيك هر واحد
12. اندازه‌گيري مستمر شاخص‌ها در هر دوره
13. بررسي شاخص‌هاي اندازه‌گيري شده در هر دوره و تحليل نقاط قوت و ضعف واحدها
14. ارائه نتايج و تحليل‌هاي هر دوره به واحدها و پيگيري دريافت برنامه‌هاي بهبود
15. بررسي برنامه‌هاي بهبود و ابلاغ برنامه‌هاي مصوب به واحدها
16. نظارت بر حسن اجراي برنامه‌هاي بهبود در واحدها
17. تهيه گزارشات مديريتي و ارسال به مراجع تصميم‌گيري شرکت
18. برگزاري كارگاه‌هاي تخصصي بهره‌وري و تحول اداري
19. تهيه آمار، اطلاعات و گزارش‌هاي مرتبط با موضوعات بهره‌وري و تحول اداري و در صورت لزوم اطلاع‌رساني آن‌ها
20. نظارت و پيگيري اجراي مصوبات و بخشنامه‌هاي مرتبط با تحول اداري
21. بروز رساني اطلاعات واحد بهره‌وري و تحول اداري بر روي سايت مدیریت برنامه ریزی؛ بودجه و تشکیلات
22. انجام ساير امور محوله در چارچوب وظايف مدیریت برنامه ریزی؛ بودجه و تشکیلات